Genusanalys av läroboken Levande historia  : En analys utav fördelningen av män och kvinnor i upplagorna 2003 och 2013

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Arbetet har gått ut på att undersöka hur ofta kvinnor och män gestaltas på bilder i läroböckerna samt hur ofta kvinnor och män nämns i läroboksregistret. Läroböckerna som granskningen har gjorts på är två olika upplagor av Levande historias läroböcker.  Läroböckerna är anpassade till högstadiet och är skrivna efter två olika läroplaner LPO94 som står med i boken kursplaner och betygskriterier 2000 samt läroplaner för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011. Den metod jag har använt mig utav i undersökningsdelen är kvantitativ metod. Undersökningsdelen bestod utav bildanalys, registeranalys och en fortsättning på registeranalysen. I fortsättningen av registeranalysen granskades benämningar från registeranalysen som var intressanta samt ett tidsdiagram med kvinnorna som fanns i registret. Tidsdiagrammet visar när kvinnorna nämns respektive inte nämns i läroböckerna.

Bildanalysens resultat visar att i den tidigare upplagan av Levande historias bilder är 70 procent av de identifierbara människorna män. Resterande 30 procent är kvinnor. I den senare upplagan av Levande historias bilder är 72 procent av de identifierbara människorna män gentemot 28 procent som är kvinnor. Detta visar att kvinnorna har minskat på bilderna i läromedlen istället för att ökat vilket man inte hade förväntat sig skulle skett under de 10 år som det skiljer mellan upplagorna. Bildmässigt är kvinnorna underrepresenterade då männen förekommer oftare på bilder läroböckerna.

Efter registeranalysen visar det att i den tidigare upplagan av Levande historia 2003 innehåller boken enbart 5,5 procent kvinnliga karaktärer och 94,5 procent manliga karaktärer. I den senare upplagan av Levande historia 2013 innehåller boken enbart 5 procent kvinnliga karaktärer och 95 procent manliga karaktärer. Detta är räknat på hur många kvinnor och män som fanns med i böckernas register. Resultatet av detta visar att kvinnliga karaktärer har minskat i den nyare upplagan av Levande historia gentemot manliga karaktärer som har ökat i den nyare upplagan av Levande historia. Fortsättningen av registeranalysen visar att det finns kvinnor med i läroböckerna som inte nämns i registret samt att kvinnor fattas under många olika tidsperioder utifrån registren i båda upplagorna Levande historia.

Efter granskningen utav läroböckerna levande historia har jag kommit fram till att läroböckerna inte lever upp till det som skolverket tydligt skriver i skolans värdegrund att skolor ska arbeta för en likvärdig bild utav kvinnor och män. Det slutliga resultat som jag kommit fram till efter undersökningarna är att kvinnor är passiva och underrepresenterade i läromedlen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)