Frivillig revision och revisionsplikt : En kvantitativ studie om svenska aktiebolags efterfrågan på frivillig revision samt en kartläggning av deras inställning till de nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Jesper Grandin; Peter Löfgren; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Revisionsplikt för alla svenska aktiebolag avskaffades november 2010. Åren efter kunde bolag som inte översteg gränsvärdena för omsättning, antal anställda eller balansomslutning välja bort revisorn ifall de ville. Effekterna av detta avskaffande har därefter diskuterats bland flera parter där man tycks vara oense om huruvida plikten bör återföras, om gränsvärdena bör höjas eller ifall man ska bibehålla de gränsvärden som implementerades 2010. I ett förslag som föranleddes från riksdagen 2016 uppmanades regeringen att se över möjligheter till att höja gränsvärdena vilket grundade sig i principer från EU-direktivet där gränsvärdena är betydligt högre. Sett till andra EU-länder tillämpar Sverige nämligen gränsvärden som är bland de absolut lägsta.   Denna studie syftar till att kartlägga uppfattningen av revision och revisionsplikt hos de aktiebolag som skulle påverkas vid en ändring av gränsvärdena. Studien syftar även till att kartlägga egenskaper och attityder hos aktiebolagen som kan förklara deras uppfattning av de två områdena.   För att utforska uppfattningen till dessa två områden samlades primärdata in genom en kvantitativ metod i form av en enkät. Den data som denna metod kunde förse användes därefter vid utformningen av regressionsanalyser samt andra statistiska tester. Dessa tester kunde därigenom ge svar på vilka attityder och egenskaper hos aktiebolag som kan förklara inställningen till revision eller uppfattningen av revisionsplikten.   Resultatet från studien indikerar att efterfrågan på revision trots avskaffad plikt är stor samt att en klar majoritet vill bibehålla de nuvarande gränsvärdena. Vidare kunde studien ge svar på att det råder både egenskaper och attityder hos aktiebolagen som påverkar deras uppfattningar där deras attityder hade en särskilt hög förklaringsgrad. Således kunde studien bekräfta att aktiebolagen står positiva till de rådande gränsvärdena och att en höjning inte ligger i deras intresse. Vidare kunde studien visa att en klar majoritet upplever en nytta med revisionen vilket därmed föranleder deras efterfrågan på tjänsten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)