”Allt är teknik” : En fenomenografisk studie om ett antal lärares uppfattningar kring teknik.

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka ett antal lärares uppfattningar om begreppet teknik, samt vad lärare anser är teknisk kunskap och hur de undervisar i ämnet. Metoden som har använts för att samla in data till denna studie är fenomenografiska intervjuer. Resultaten har presenterats i nio kategorier. Slutsatserna kring definitionen av begreppet är att lärarna oftast är samstämmiga, där de tycker att teknik är föremål, tillämpad naturvetenskap och människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål. När det gäller teknisk kunskap så visade de sig att lärarna också var samstämmiga, alla lärare ansåg att teknisk kunskap är tillämpad naturvetskap och människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål. I närmare granskning av resultaten så kan man dock ifrågasätta de skillnader som kom upp i resultaten. Det går även att ifrågasätta om lärarna skiljer på teknikämnets särart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)