Vad stressar upp mig på jobbet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Abstract Syftet med min studie har varit att få en inblick i hur förskolepersonal, framför allt förskollärargruppen, uppfattar sin egen arbetssituation i förhållande till stress och sjukskrivningar. Detta då sjukskriv¬ningar¬na p.g.a. psykisk ohälsa har ökat snabbt och kraftigt de senaste åren och påverkar för¬ut¬¬sätt¬ningarna för förskolans pedagogiska verksamhet, barns trygghet och omsorg. För att få en fördjupad förståelse av det här problemet har jag använt mig av en kombination av kvalitativ och kvantitativ me¬tod med hjälp av enkätfrågor. Som teoretiska perspektiv i min studie använder jag mig av Karaseks (1990) krav-kontroll-stöd-modell, som behandlar rela¬tionen mellan hälsa och påfrestningar. Resultaten av min studie baseras på 32 besvarade enkäter från pedagoger från nio för-skolor inom Helsingborg. Resultaten från gruppen förskollärare visar att tydliga orsaker till stress utgörs av: hög ad¬mi¬ni¬strativ belastning i förhållande till arbetstiden, känsla av otillräcklighet, icke fungerande strukturer inom organisationen, extra uppgifter/ansvar. När det gäller barnskötare och personal med annat yrke inom förskoleverksamheten är främsta orsakerna till stress: personalfrånvaro, en icke fungerande organisation, för mycket att gö¬ra i förhållande med tiden, extra ansvar/uppgifter, känsla av otillräcklighet och höga ljudnivåer i stora barngrupper. Nyckelord: enkäter, förskollärare, hälsa, kontroll, sjukskrivningar, stress,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)