Representation av genus i engelskämnet – En komparativ studie av läromedel för årskurs 7

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sammanfattning: Tidigare fanns en statlig läromedelsgranskning i Sverige. Sedan denna avvecklats har istället ansvaret för granskning av läromedel ålagts lärarna och skolorna själva. Syftet med denna studie är att genomföra en kritisk granskning av läromedel. I läroplanen (Lgr11) framgår tydligt att jämställdhet är något skolan skall verka för. Genusteori har därför varit utgångspunkten för denna granskning. Studiens metoder är en analys i två delar: en kvantitativ analys av tre läromedels texter och bilder, samt en analys av exempeltexter från samma läromedel. Exempeltextanalysen är av en mer kvalitativ karaktär. Studiens resultat visade att det finns en stor ojämställdhet vad gäller representation av genus i samtliga läromedel som analyserats, såväl i text som i bild. Studien lämnar efter sig en efterfrågan på fler granskningar av läromedel, både ur ett genusperspektiv samt andra relevanta perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)