Tonåringars upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Introduktion: Ordet cancer skapar oro hos de flesta människor. I vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor kommer vi att möta cancerpatienter och deras anhöriga där tonåringar kan vara en utav familjemedlemmarna. Det är viktigt att skapa en förståelse för hur tonåringar upplever sin förälders cancersjukdom. Syftet: Studiens syfte var att belysa tonåringars upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder. Metoden: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie med åtta artiklar som grund. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat presenterades i tre kategorier: Att känna rädsla och oro inför framtiden, Upplevelse av att kunna hantera situationen, Behov av att tala med andra. Resultatet visade att information och att få tala om sjukdomen var viktiga komponenter såväl som upplevelserna kring den nya vardagen som det innebär att leva med en cancersjuk förälder. Slutsats: Tonåringarna kom närmare sin familj och värderade livet på ett annat sätt än tidigare i samband med förälderns sjukdom. Det visade sig att det fanns ett behov av att få tala med såväl familjemedlemmar som med vänner om sjukdomen för att kunna hantera sin upplevelse. Även ett informationsbehov visade sig vara tydligt för att tonåringarna skulle kunna känna trygghet och delaktighet i förälderns sjukdomsförlopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)