Miljövänliga fonder och investeringsbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Intresset för hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste åren och idag investerar var fjärde person i denna typ av fond. Studiens syfte var att undersöka vilka psykologiska aspekter som påverkar vid investering i miljövänliga fonder, en underkategori till hållbara fonder. Detta har skett med stöd från ett flertal beslutsteorier samt teorier inom beteendefinansiering. Undersökningen har gjorts genom en kvantitativ metod med hjälp av enkäter, där en sambandsanalys gjordes genom korstabeller. Resultatet visade att altruism är en stark faktor till att människor väljer att investera miljövänligt. I övrigt har resultatet påvisat att motiven mellan investerare som sparar i miljövänliga fonder och investerare som sparar i konventionella fonder ur många aspekter är lika. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)