BIM i produktionsplanering : Förutsättningar och ledarskap

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Som en följd av att byggbranschen implementerar och använder sig av BIM har nya yrkesroller skapats för att hantera och leda arbetet. Forskning har visat att det råder en osäkerhet gällande dessa yrkesroller, vilka arbetsuppgifter och vilka faser de ska vara delaktig i. BIM används generellt sett i större utsträckning i projekteringsfasen än produktionsfasen, samtidigt visar forskning att det finns fördelar om BIM används genom alla faser. Denna studie har undersökt hur det i planeringen inför produktion skulle kunna gå att använda sig av BIM, vilka förutsättningar som finns och vilken roll som ska leda arbetet. Baserat på en intervjustudie presenteras fyra arbetsgångar gällande några av produktionsplaneringens områden: Arbetsmiljö, APD-plan, Tidsplan, Kalkyl och hur dessa skulle kunna genomföras med stöd av BIM. I en enkätstudie har sedan platschefer, arbetsledare och kalkylatorer fått svara på frågor angående inställning, förutsättningar och ledarskap kopplat till arbetsgångarna. Fallstudien visar att det finns goda förutsättningar att använda BIM i produktionsplanering då de anställda ser en stor nytta och är positiva till att arbeta med stöd av BIM. Samtidigt konstateras att kunskapsnivå är blandad och skiljer mellan områdena vilket kan skapa ett hinder i implementeringen. För att arbeta med stöd av BIM anses den nya rollen, i studien kallad BIM-ledare, som viktig. I arbetet med kalkyl, där de anställda visar en högre erfarenhet och kunskap om BIM än övriga områden, anses BIM-ledaren framförallt behövas som tekniskt stöd. I övriga områden anses BIM-ledaren istället ha en mer närvarande roll och vara delaktig i framtagandet. BIM-ledaren anses behöva ha stor erfarenhet av byggprocessen. På vilken yrkesroll ansvaret för modellen skall ligga på i produktionsplanering finns en osäkerhet där BIM-ledare, platschef och projekteringsledare är tänkbara kandidater. Baserat på personalens bedömda engagemang och kompetens har studien utifrån teorin om situationsanpassat ledarskap presenterat olika ledarstilar som kan ses som vägledning för BIM-ledaren. För arbetet med kalkyl rekommenderas en delegerande ledarstil, för arbetet med arbetsmiljö och APD-planeringen en coachande och stödjande ledarstil medan arbetet med tidplan en mer instruerande ledarstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)