Risk för påverkan på patientsäkerhet vid delegering av läkemedelsadministration. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Delegering av administrering och överlämnande av läkemedel till icke legitimerad personal är en allt vanligare lösning vid brist på sjuksköterskor med hot mot patientsäkerheten som följd. Syfte: Belysa huruvida patientsäkerheten påverkas då administrering samt överlämnande av läkemedel delegeras till icke legitimerad personal. Metod: En induktiv litteraturstudie utifrån tolv studier. Resultat: I studien framkom fyra kategorier vilka beskriver sjuksköterskors osäkerhet och brist på förtroende vid delegering, ledarstilens betydelse för en lyckad delegering, ökat kunskapsbehov om delegeringsprocessen samt läkemedelshantering och vikten av kommunikation och samarbete för upprätthållande av patientsäkerheten. Slutsats: I dagens vårdsituation är delegering ofta en lösning på sjuksköterskebrist när fokus på patientsäkerheten bör vara högsta prioritet. Delegering av läkemedelsadministrering innebär ett hot mot patientsäkerheten när arbetsuppgiften utförs av icke legitimerad personal utan tillräcklig kunskap om läkemedelshantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)