"Det går inte riktigt till som i våra andra ärenden..." En studie om instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden vid Migrationsdomstolen i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Studien har haft som syfte att undersöka hur införlivandet av en Migrationsdomstol i Malmö påverkat det asylrättsliga förfarandet samt att undersöka hur yrkesverksamma personer inom det asylrättsliga området i Malmö förhåller sig till den nya instans- och processordningen. Studien vilar främst på ett kvalitativt förhållningssätt. Arbetet har utförts med en induktiv ansats och uppsatsens empiri har insamlats genom kvalitativa intervjuer. Studien visar dels att såväl rättsäkerheten som förtroendet för instans- och processordningen ansetts öka och att möjligheten till ett muntligt förfarande vid Migrationsdomstolen uppskattas av de asylsökande. Studien visar även att det finns offentliga ombud inom det asylrättsliga området som helt påvisar en total avsaknad av förtroende för det asylrättsliga förfarandet och som påvisar en rad brister och problem. Att Migrationsverket utser de offentliga ombuden anses problematiskt ur ett rättsäkerhetsmässigt perspektiv. Kvalitet och kunskap hos de som arbetar som tolkar anses varierande och i vissa fall bristfällig och otillräcklig. Migrationsöverdomstolen anses allt för hård i dess överprövningar och ger för lite vägledning. Studien konstaterar även en bristfällig kommunikation och diskussion om de problem som finns inom det asylrättsliga området och att Advokatsamfundet anses ge för lite support och hjälp till de offentliga ombuden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)