Utvärdering av Stresshanteringskurs i företagshälsovård vid Feelgood, Göteborg

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Majda Spuzic-karavdic; [2009]

Nyckelord: Företagsläkare; Projektrapport;

Sammanfattning: Idag är stress ett mycket aktuellt ämne. Faktorer som tros vara orsaken till stress är med andra ord levnadsvillkor, miljö och samverkan mellan arv och arbetsförhållanden. Dessa faktorer anses ge rimliga förklaringar om orsaker till stressjukdomar. Detta ligger till grund när man skapar adekvata behandlingar mot stress. På Feelgood behandlas stress bland annat med en stresshanteringskurs. Meningen med kursen är att öka förståelsen för hur stress påverkar oss såväl fysiskt som mentalt samt få redskap att påverka den egna stressreaktionen. Genom kursen lär sig deltagarna känna igen stressignaler, erhåller ökad förmåga att hantera stressen och till-lämpa någon form av avspänning i vardagen. På så sätt minskar de risken för stressreaktioner och får ökad förståelse om sambanden mellan stress och ohälsa samt vikten av återhämtning och sunda vanor.Syftet med detta arbete var att undersöka om den aktuella stresshanteringskursen, som ges vid Feelgood FHV Göteborg - Lilla Bommen, minskar stressrelaterade symptom.I undersökningsgruppen ingick 23 personer, varav 20 kvinnor och 3 män. Medelåldern i gruppen var 40 år. Alla personer i gruppen var högt utbildade och arbetade inom olika yrken. Två olika undersökningsblanketter besvarades av deltagarna vid två olika tillfällen, strax före kursens början samt vid avslutningen av stresshanteringskursen. Med hjälp av den ena blanketten SCI 93 fick man svar på kursdeltagarnas symptomskattning med avseende på autonom dysfunktion. Med den andra enkäten (Testa ditt stressbeteende) undersöktes patientens stressbeteende. Det fanns ingen kontrollgrupp.Resultaten från undersökningen visar att alla undersökta parametrar, det vill säga patienternas symptomskattning med avseende på autonom dysfunktion, stressbeteende och de vanligast före-kommande stressymptomen förbättras efter genomgången stresshanteringskurs på Feelgood.De lovande behandlingsresultaten visar att den stresshanteringskurs som ges av Feelgood, mins-kar stressrelaterade symptom och är därmed en effektiv metod att behandla stress. Detta öppnar stora möjligheter att inom företagshälsovården utveckla även preventiva hälsofrämjade åtgärder på organisations- och gruppnivå samt för enskilda medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)