Överavkastning genom utdelning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta blankas. Den andra handelsstrategin innebär att de företag med den största positiva utdelningsförändringen köpes och de företag, vilka har den största utdelningsminskningen, blankas. Den tredje handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta utdelningsnivån köpes och de med den lägsta blankas. Metod En eventstudie utförs med deduktiv ansats och kvantitativ metod. För att beräkna överavkastningen används Jensen’s alpha. En statistisk undersökning genomförs för att eventuellt påvisa signifikans för utfallen. Teori Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring effektivamarknadshypotesen, klienteleffekter, överreaktionshypotesen, utdelningars signalverkan, samt utdelningskontroversen. Empiri Undersökningen baseras på alla bolag registrerade på OMX Stockholms huvudlistor under perioden den 1:e juli 2001 till den 1:e juni 2008. Resultat I jämförelse med Affärsvärldens All Share index påvisar samtliga köpstrategier en överavkastning. Möjligheten till en överavkastning för blankningsstrategierna är däremot negativ för samtliga variablerna. Ingen av resultaten är dock signifikant säkerställda då den statistiska undersökningen inte påvisar någon signifikans för någon av strategierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)