Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. För att planera detta arbete har projektgruppen använt sig av ett Gantt schema som skapades under arbetets tidiga fas.   Projektgruppens arbete har bestått av att utvärdera befintliga lösningar så som en granulator och strimlare för att sedan välja ut den bäst lämpade maskinen att konstruera för ändamålet. Under arbete utfördes även en fallstudie för att skapa en uppfattning om hur stor kraft som behövs för att sönderdela PLA-plast.   I detta uppdrag har projektgruppen använt sig av utvärderingsmetoden FMEA tillsammans med föreskrifter från arbetsmiljöverket för att konstruera bort eller minimera risker som kan orsaka skada på maskin och användare.   För att verifiera den framtagna konstruktionens hållbarhet har FEM analys använts i ett flertal fall med syftet att undersöka säkerhetsfaktorer och spänningsfördelningar under belastning.   Resultatet av detta arbete presenteras som en CAD modell i formen av en strimlare med tillhörande elektronik. Till största del möter den slutliga konstruktionen de förbestämda kraven specificerade av kunden med ett undantag gällande den önskade vikten som överskreds på grund utav den tunga snäckväxeln som implementerades i konstruktionen för att möta det utmätta kraftbehovet. Arbetet anses har skapat en grund för fortsatt arbete att byggare vidare på och vidareutveckla med nya idéer och lösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)