NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. Syftet med detta arbete var att undersöka socialtjänstens organisatoriska förutsättningar till att inta ett sällskapsdjursinkluderande förhållningsätt i arbetet med våld i nära relation. Med hänvisningar till bandet mellan människa och djur samt teorin om socialt stöd betonas den vinst som står att finna i ett förhållningssätt av detta slag. Som datainsamlingsmetod hölls semi-strukturerade intervjuer med sex socialarbetare verksamma inom området våld i nära relation i sex kommuner i Mellansverige. Framkommen data behandlades med kvalitativ innehållsanalys, och resultaten visar att om än vissa socialarbetare eftersträvar att inkludera djur, tenderar djur överlag stå lågt ner på socialtjänstens agenda. Genom nationella riktlinjer skulle därför ett enhetligare och mer metodiskt tillhandahållande av stöd kunna åstadkommas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)