Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. Från ochmed 1 januari 2018 ingår spel om pengar i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen,vilket innebär att kommuner och regioner är ålagda att förebygga spelproblem. Spelberoendeleder till hälsoproblem som troligtvis kommer att öka i framtiden. Det påverkar personer negativtpå flera områden, såsom relationer, ekonomi, arbete och psykisk hälsa. Det finnsbehandlingsalternativ som är baserade på motiverande samtal. Syfte: Syftet med litteraturstudienvar att kartlägga distriktssköterskans omvårdnadsåtgärder vid spelberoende. Metod: Ensystematisk litteraturstudie med innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim genomfördes.Resultat: Resultatet visade tre kategorier. Lättillgängligt stöd med underkategorierna Arbetsbokoch Telefonrådgivning. Motivationshöjande åtgärder med underkategorierna Motiverande samtaloch Involvera stöd från närstående. Verktyg för att motstå spelande med underkategoriernaMobilapplikationer och Webbaserad rådgivning. Konklusion: Spelberoende åsamkar bådeindividen och samhället skada inom flera olika områden. Detta relativt outredda ämne bör detforskas mer på, då spelberoende troligtvis kommer öka i framtiden. Denna litteraturstudie visadepå vilket sätt distriktssköterskan kan stödja patienter med spelberoende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)