Att hantera sorg En litteraturstudie om skyddsfaktorer för barn mellan 9 och 18 år som förlorat en förälder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Sammanfattning Förlusten av en förälder förknippas med ökad risk för kort- och långsiktiga konsekvenser för barnets psykiska hälsa, som exempelvis ångest och självskadebeteende. Föreliggande litteraturstudie ämnar beskriva kunskapsläget om skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder samt hur professionella kan stödja och arbeta preventivt med dessa barn. Kunskap om skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder ses som en viktig förutsättning för att professionella, inklusive socialarbetare i olika sammanhang, ska kunna arbeta preventivt och stödja de barn som är i behov av hjälp. Utifrån befintlig forskning har följande skyddsfaktorer identifierats: trygghet, kontinuitet, individuella egenskaper såsom självkänsla, öppen kommunikation om förlusten och sorgerelaterade känslor, den efterlevande förälders psykiska hälsa och föräldraskap samt stöd från bland annat skolpersonal. Den befintliga forskningen visar en relation mellan stärkning av skyddsfaktorer och barns psykiska hälsa. Studiens resultat analyseras i ljuset av anknytningsteori och Antonovskys teori om KASAM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)