Hälsoeffekter av naturvistelse vid stress – vad säger forskningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Urbaniseringen medför att allt fler människor flyttar från landet och naturskönaområden till större städer. Samtidigt visar statistik att många människor i svenska samhälletupplever stress och att allt fler blir sjukskrivna till följd av stressymptom. De riktlinjer somsjuksköterskan följer ska baseras på evidensbaserad forskning som sedan framföras på ettpersoncentrerat sätt till varje patient. Hur naturen påverkar hälsan är ett stortforskningsområde med många nya studier som studerar sambandet från olika perspektiv.Syfte: Syftet är att kartlägga vilka hälsoeffekter som finns av naturvistelse för personer somupplever symtom av stress.Metod: En litteraturöversikt genomfördes i två av de största databaserna föromvårdnadsforskning där 14 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna granskadessystematiskt och sammanfördes sedan till fyra olika teman.Resultat: De olika teman belyser naturens effekter och hur naturen kan reducera symtom avstress. Natur i vardagen och i närhet till där du bor, tillgång till natur på arbetstid, under fysiskaktivitet samt som terapi, kallad naturterapi. Samtliga artiklar påvisar någon grad av positivaeffekter från naturen.Slutsats: Litteraturöversikten bidrar inte till att nya riktlinjer kan ges ut, mer forskning krävsför att stärka evidensen inom området. För att området skall studeras mer ingående kan detgenomföras studier med randomiserade kontrollerade försök, RCT metod, då de på ett säkraresätt kan påvisa ett samband mellan hälsoeffekter av naturen och stress. Som sjuksköterska kanresultatet implementeras genom att diskutera med patienten, på ett personcentrerat sätt omden forskning som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)