Individuell arbetsbrist

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Individuell arbetsbrist är ett relativt outforskat och omtvistat begrepp och utgör inte saklig grund för uppsägning i den svenska arbetsrätten. I denna uppsats stäl-ler vi oss frågan huruvida detta fenomen ändå är något som tillämpas av arbetsgivare och i så fall på vilket sätt. Motiven för varför en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist istället för på grund av personliga skäl kan vara många men gemensamt för motiven är att det kan vara mer fördelaktigt för en arbetsgivare att säga upp på grund av arbetsbrist jämfört med personliga skäl. Detta för att uppsägningsgrunden personliga skäl har ett starkare skydd i anställningsskyddslagen. Relevant för den individuella arbetsbristen är även tillräckliga kvalifikationer i förhållande till omplacering och uppsägning. En arbetstagare måste uppfylla de uppställda kraven för att kunna bli omplacerad. Uppsatsen diskuterar bredden i kvalifikationerna och i vilka situationer dessa aktualiseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)