Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas.Genom intervjuer med småbarnsföräldrar undersöks hur arbetsdelning i hemmet skapas och hur ansvar för hemarbetet påverkar småbarnsföräldrars möjligheter till återhämtning. Studien har sin utgångspunkt i teorier om återhämtning, föräldraideal, jämställdhet och hur förhandlingar i hemmet skapar arbetsdelning.Studien visar att uppdelningen av hemarbetet ser olika ut i olika familjer men materiella faktorer så som arbetstid, lust- och olustkänslor inför specifika sysslor och även samhällets normer och ideal om manligt och kvinnligt spelar stor roll. Synliga sysslor i hemmet, exempelvis tvättning, städning, matlagning, delas i stort sett jämställt medan planering och emotionellt/känslomässigt ansvar för kommande sysslor och barnens kommande behov i mycket större utsträckning är kvinnornas ansvar.Slutsatsen är att det tredje skiftet är starkt könat och att en avsaknad av explicita förhandlingar lett till att föräldrarna glidit in i traditionella mönster. Detta har inneburit att kvinnorna i studien till stor del har det emotionella ansvaret och sköter planering av det obetalda hemarbetet i sina respektive familjer. Detta trots att alla föräldrar i studien delar samhällets rådande jämställdhetsideal och anser att de delar lika på det praktiska utförandet av hemarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)