Sagan som pedagogiskt verktyg i arbetet med den empatiska förmågan hos barn i förskola och förskoleklass

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att se hur sagan och berättandet kan användas som pedagogiskt redskap för attarbeta med och utveckla barns etik och empatiska förmåga. Vi har använt oss av observationer för att få svar påvåra frågeställningar och det material vi fick fram i våra observationer har varit grunden för vår analys.Lärandeteorier har varit ett verktyg för att tolka och förstå vårt material. Vi kom fram till att sagan är ett brapedagogiskt verktyg när man arbetar med etik och empati men det finns flera olika aspekter som spelar in i barnsetik, t ex makt, kontext och lärandeobjektet. Vår undersökning har betydelse för läraryrket eftersom pedagogerkan få nya perspektiv på sagans användningsområden. Undersökningen kan också ge nya infallsvinklar påempatiarbetet med barn samt en djupare förståelse för barns etik och empatiska utveckling.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)