Lomma kommuns trygghetsvärdar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: På uppdrag av säkerhetschef och kommunpolis i Lomma kommun har studie av trygghetsvärdarnas bidragande till minskad oro för bostadsinbrott hos invånarna utförts. Studien berör boende på de gator som flest gånger blivit utsatta för bostadsinbrott mellan åren 2015–2018. För att utföra studien genomfördes tjugo intervjuer med boende från de utsatta gatorna. Av intervjuerna framkommer hur trygghetsvärdarna i Lomma kommun inte bidrar till en minskad oro för bostadsinbrott hos invånarna, detta på grund av olika riskreducerande strategier som övervakningssystem, grannsamverkan samt ägande av hund. Det framgår dock en positiv syn på trygghetsvärdarna men ingen bredare kunskap i deras brottspreventiva arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)