Alkohol och riskbruk hos ungdomar - en litteraturstudie : Hur sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård arbetar hälsofrämjande med unga och unga vuxna som har ett alkoholriskbruk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll omfattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för patienten. Med ett salutogent synsätt identifieras riskbruk av alkohol hos ungdomar och unga vuxna. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård arbetade hälsofrämjande med ungdomar och unga vuxna mellan 13-24 år med ett riskbruk av alkohol, samt att granska de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. Metod: Den föreliggande litteraturstudien var av en deskriptiv design. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Medline mellan åren 2004-2015 och med sökorden adolescent, binge drinking,professional-patient relations, health promotion, text messaging, motivational interviewing ochalcohol.  Tretton kvantitativa artiklar valdes ut och bearbetades. Huvudresultat: Olika hälsofrämjande insatser framkom. Brief interventions och motiverande samtal erbjöds och genomfördes. Genom att identifiera riskfaktorer och riskbruk minskade en ohälsosam alkoholkonsumtion hos ungdomar och unga vuxna. Identifiering av riskbruk av alkohol utfördes med hjälp av SMS och web men även med hjälp av broschyrer. Internet påverkade effektivt ungdomars attityder och självkänsla. Med god självbekräftelse utvecklades en högre självkänsla hos både ungdomar och vuxna. Utvecklingen minskade alkoholintaget och oavsett hur självkänslan stärktes underlättade detta för implementering och genomförande av information kring alkohol och dess risker. Slutsats: I sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ingår att tidigt identifiera en ohälsosam livsstil och att stärka ungdomar och unga vuxnas självkänsla. Genom att beslutsfattande faktorer påverkades kunde motivationen till förändring öka vilket minskade antalet berusningstillfällen. Med rådgivning och stärkande samtal kunde ungdomar och unga vuxna motiveras till en mindre alkoholkonsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)