Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. För att besvara frågeställningarna har sex semistrukturerade intervjuer gjorts med förskollärare från fyra olika förskolor. Resultatet visar att det finns en stor variation av hur hållbar utveckling omsätts i praktiken på förskolorna. Samtliga förskollärare beskriver sitt arbetssätt inom de tre dimensionerna och vad de tagit fasta på i arbetet med hållbar utveckling. Inom den ekonomiska dimensionen kan undervisningen handla om att värna om förskolans material och resurser. Arbetet inom den sociala dimensionen handlar vanligtvis om värdegrundsarbete och relationer mellan alla individer i förskolans kontext. Förskollärarna i studien beskriver odlingsprojekt, lek och skapande med naturmaterial inom den miljömässiga dimensionen. Relationen till naturen anses också vara viktig inom den miljömässiga dimensionen. Resultatet visar även att certifikatet Grön flagg har en stor betydelse i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. För att arbeta med hållbar utveckling menar förskollärarna att det krävs mycket kunskap då hållbar utveckling är ett stort område. Det egna intresset för hållbar utveckling värderar förskollärarna högt och de flesta respondenter saknar fortbildning inom ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)