Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre : ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Att människan mår bra och ökar sin livskvalitet av att vistas i naturen är ingen nyhet. Sedan flera tusen år tillbaka har människan använt naturen i ett hälsofrämjande syfte och trott på dess helande kraft. Idag finns aktuell forskning och kunskaper om hur en hälsofrämjande utemiljö gestaltas för äldre människor. Med specifika designprinciper kan utemiljön förbättras, de äldres möjlighet att vistas utomhus öka och därmed främja hälsan och livskvaliteten för de äldre. Syftet med arbetet var att utarbeta ett gestaltningsprogram för utemiljön vid äldreboendet Sunnanäng i Skellefteå. Gestaltningsprogrammet utgår ifrån sju designprinciper som främjar hälsan hos äldre människor och dessa presenteras i arbetes förstudie. I arbetet presenteras inledningsvis utemiljön och hälsa sett ur ett historiskt perspektiv för att sedan handla om forskning beträffande teorier inom miljöpsykologi och utemiljöns hälsofrämjande effekt. Arbetet har skett genom en förstudie innehållande litteraturgenomgång av miljöpsykologi, platsbesök, intervju, inventering och analys som sedan ledde fram till ett gestaltningsprogram. I gestaltningsprogrammet presenteras en vision, sju programpunkter och en programplan där ett exempel på utformningen visas. Exempelutformningen kompletteras med beskrivande skisser och texter. Två av arbetets principiella slutsatser är vikten av att prioritera utemiljön vid äldreboenden för att öka de äldres livskvalitet. Den andra slutsatsen är att ett grundläggande arbete med intervju, platsbesök, inventering och analys är en förutsättning för att landskapsarkitekten ska förstå sin målgrupp och kunna skapa miljöer anpassade till brukargruppen. Gestaltningsprogrammet är utarbetat för Sunnanängs äldreboende i Skellefteå men kan användas på andra vårdboenden med liknande förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)