HUR SOCIALDEMOKRATISK ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS KRIMINALPOLITIK? En idealtypsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitiska utveckling över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka huruvida Socialdemokraternas kriminalpolitik förändrats över tid. Materialet som jag använt består av samtliga nio partiprogram som Socialdemokraterna presenterat sedan partiet grundandes. Studiens inomvetenskapliga relevans ligger i att tidigare forskning inte studerat Socialdemokraternas kriminalpolitiska förändring i lika stor utsträckning som exempelvis partiets ideologiska utveckling. Tidigare forskning har framför allt inte analyserat Socialdemokraternas kriminalpolitiska utveckling från det att partiet grundades, utan utgår ifrån mitten av 1900-talet. Jag finner valet av att analysera Socialdemokraterna som utomvetenskapligt relevant då partiet rent historiskt alltid haft stor inflytelse på den nationella politiken. Således vill jag att denna studie ska öka förståelsen för hur partiets samtida kriminalpolitik är utformad. Jag har utformat denna studie som en idé- och ideologianalys av beskrivande karaktär, där jag har analyserat Socialdemokraternas kriminalpolitik. Jag har även använt mig av analysverktyget idealtyper, där idealtypen socialdemokratisk kriminalpolitik använts för att analysera kriminalpolitiska förändringar i Socialdemokraternas partiprogram. De resultat studien framför visar på en svängning i Socialdemokraternas kriminalpolitik där partiet närmat sig högerpartierna i dess inställning till bestraffning, där det tidigare mestadels riktats fokus på bakomliggande orsaker som exempelvis ekonomisk ojämlikhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)