Utomhusmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom : Ett patientperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Umuzhat Zurkhaeva; Yanira Sandström; [2017]

Nyckelord: Demens; natur;

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom blir allt fler i samhället och merparten av människor som vårdas på en institution känner begränsad tillgång till vistelse i utomhusmiljö. Samtidigt anser anhöriga att deras närstående med demenssjukdom saknar stimulans för att vistas utomhus och behöver erbjudas mer tid i utomhusmiljö. Problem: Personer med demenssjukdom har önskemål om att vården behöver individanpassas och erbjudas efter enskild individs behov och identitet. Samtidigt har sjuksköterskor kunskapsbrist kring betydelsen av utomhusmiljö för personer med demenssjukdom. Syfte: Att ur ett patientperspektiv undersöka utomhusmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Metod: En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med beskrivande design. Resultat: Utomhusmiljön hade en inre och yttre påverkan på personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom upplevde en känsla av välbefinnande, livskvalitet, frihet, oro, rädsla samt social interaktion med andra, vid utomhusvistelse. Slutsats: Kunskap om utomhusmiljöns inre och yttre påverkan kan ligga som grund för sjuksköterskan att tillgodose en god och säker vård. Ökad kunskap kring det undersökta fenomenet kan även utgöra ett stöd för att främja hälsa och välbefinnande samt lindra lidande hos personer med demenssjukdom. Nyckelord: Aktivitet, demens, livskvalitet, natur, välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)