”Det största verktyget är oss själva” : En studie om yrkeslärares erfarenheter och strategier av att undervisa elever med svenska som andraspråk på kommunal vuxenutbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter och strategier yrkeslärare har när de undervisar andraspråkselever på kommunala vuxenskolans yrkesutbildningar. Idag finns väldigt lite publicerad forskning på just denna specifika elevgrupp, trots att många immigranter har kommit till Sverige det senaste decenniet. Den kommunala vuxenutbildningen och dess yrkesutbildningar påverkas av detta då många av eleverna idag har svenska som andraspråk. Yrkeslärarnas förutsättningar har förändrats och de möter idag många nya utmaningar då de näst intill dagligen ställs inför oväntade situationer när kultur och förväntningar krockar i klassrummen. Därför är frågan relevant att undersöka. De erfarenheter som yrkeslärarna delar med sig av genom intervjuer är att elevernas förkunskaper i svenska och samhällskunskap är bristande. Yrkeslärarna delger också erfarenheten att de inte alltid får det stöd från huvudmannen som de känner att de behöver. De strategier som framförallt används av yrkeslärarna i klassrummen är att prata långsamt, använda enklare ord och många synonymer samt att med kroppsspråk eller bilder understryka det som sägs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)