Biojetbränslen; Förutsättningar, möjligheter ochutmaningar med framtida flyg

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Idag pågår en omfattande omställning till förnyelsebara energikällor för att minska negativa effekter orsakade av växthusgaser. Sverige har som mål att vara fossilfritt 2045. Biojetbränsle, jetbränsle framställt från biomassa, är det enda rimliga förnyelsebara alternativet för flyget meddagens teknik. Sverige har goda tillgångar till potentiellt råmaterial för framställning av biojetbränsle från skogsbruket. Fem certifierade framställningsmetoder kartlades och analyserades genom litteraturstudier och intervjuer med experter inom såväl flyg som bränsle för att fastställa deras lämplighet för svensk biojetbränsleproduktion. Förutsättningar, möjligheter, utmaningar och drivkrafter kopplade till framställning av biojetbränsle identifierades. Framställningsmetoderna analyserades med hjälp aven Pugh-matris där framställningsmetoderna jämfördes mot varandra utifrån faktorer som bedömdes relevanta. Analysen indikerade att framställningsmetoderna Alcohol to Jet och Fischer-Tropsch var bäst lämpade för svenska förhållanden, mycket tack vare möjligheten att användaskogsråvara som råmaterial. Certifieringsprocesser och certifierade bränslen identifierades. Nya biojetbränslen måste genomgå en rigorös certifieringsprocess och uppfylla hårda krav för att kunna certifieras enligt standarden ASTM D7566. Certifieringsprocessen för biojetbränslen visade sig vara en internationellt gemensam process, som en koalition av motortillverkare, flygbolag, myndigheter med flera, beslutat skall vara standard för framtagandet av framtida biojetbränslen. Återstående arbete för att kvalificera försvarsmaktens flygplattformar för drift med biojetbränsle därav utreddes. Det konstaterades att tillverkarna av flygfarkoster och motorer avgör huruvida de är godkända för drift med biojetbränsle. Till följd av högre kostnader för framställning av jetbränsle från biomassa än från råolja är tydliga policys och långsiktiga styrmedel en grundläggande förutsättning för att framställning av biojetbränsle ska lyckas. Tillgång till tillräckliga mängder hållbart råmaterial samt effektiva försörjningskedjor är exempel på utmaningar. Möjligheterna för biojetbränsle visade sig exempelvis vara tillvaratagandet av skadad skog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)