Empowerment på Posten? : En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

På dagens marknad måste företagen kunna möta både de yttre och inre kraven som ställs på marknaden för att maximera sin avkastning. Ett företag som i allra högsta grad står inför förändrade yttre krav är Posten. Hur kan Posten kombinera yttre krav och omständigheter från kunder, marknadsförhållanden och ägarnas vinstintresse med de inre kraven, det vill säga en tillfredställd personal? Hur kan man skapa en bra företagskultur som gynnar både ägarna och de anställda?

En teori som hävdar att det går att möta de yttre kraven samtidigt som de inre kraven uppfylls benämns: empowerment. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett empowermentperspektiv analysera hur några lokala chefer på Posten jobbar med sin personalpolitik rent praktiskt.

Empowermentbegreppet operationaliserades till att gälla tre nycklar angående ”information”, ”gränser/riktlinjer” och ”självgående lag”. Utifrån dessa områden intervjuades produktionschefer på fem lokala brevbärarkontor om Postens personalpolitik.

Forskningsstrategin som användes har en kvalitativ inriktning. Undersökningsdesignen bestod av en fallstudie. Forskningsansatsen är deduktiv i förhållandet mellan teori och empiri. Syftet är dock inte att bekräfta eller falsifiera en hypotes utan istället söka en ökad förståelse för hur empowerment som begrepp tar sig uttryck i Postens personalpolitik.  

Slutsatserna för dessa fem postkontor visade bland annat att Posten har påbörjat detta förändringsarbete för att anpassas till de yttre kraven, men har en del kvar att jobba med i de inre kraven. Framtidens brevbärare behöver utvecklas framförallt i sitt arbetssätt. Det nya processtänket förutsätter att man behärskar flera moment. Posten har möjligtvis en viss strukturell empowerment, då deras nya arbetssätt är tänkt att ge medarbetarna större ansvar och mer handlingsutrymme så de kan agera mer självgående. Det finns dock brister i det psykologiska empowerment. Alla nycklar är ett måste för att uppnå empowerment. Nyckel 3 är inte uppfylld på grund av att brevbärarna inte förstått sin roll (nyckel 2) tillfullo. De kan dock komma att förstå sin roll om denna tydliggörs med riktig och nyttig information (nyckel 1).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)