Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: André Malmsten; Rebecca Arnér; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Personer som drabbats av allvarlig psykisk ohälsa har en ökad risk att även drabbas av somatisk sjukdom. Dessa patienter riskerar även att i högre grad hospitaliseras vid långa sjukhusvistelser än andra patienter. Forskning visar att sjuksköterskor inom såväl psykiatrisk som somatisk vård upplever svårigheter att samtala med patienter med psykisk ohälsa. Inom somatisk vård tenderar sjuksköterskor att uppleva dessa patienter som farliga och oförutsägbara. Sjuksköterskor upplever också att de kunskaper som de har med sig i mötet med patienter med psykisk ohälsa är bristfälliga. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ design där enskilda semistrukturerade intervjuer har genomförts med 11 sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård och somatiska slutenvårdsavdelningar. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera data. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård belyser utsatthet i yrkesrollen, att inte räcka till för patienterna, upplevelser av patienters utsatthet och att erfarenhet och kännedom ger upplevelse av trygghet i arbetet. Upplevelse av osäkerhet kunde skönjas genomgående i resultatet och utgör ett tema. Slutsats: Upplevelse av osäkerhet framträder i relation till behovet av trygghet i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Osäkerhet riskerar att bli ett hinder för trygghetsskapande. För de sjuksköterskor som har tidigare erfarenheter av möten som upplevs lyckade kan en större känsla av trygghet infinna sig. Med denna trygghet kan de ha bättre förutsättningar att ge en vårdande vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)