En nedåtgående trend för europeisk hummer En litteraturstudie om överfiske och klimatförändringarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Den europeiska hummern är en art som lever på flera olika platser runt om Europa. Bestånden för den europeiska hummern som lever i Sverige har varit på nedåt gående trend sedan 1969-talet. Överfiske och klimatförändringarna indikerar vara en av de bidragande faktorerna till varför detta sker. Marine protected areas är forskningplatser som eliminerar eller minimerar fisket av hummern för att undersöka hur ett begränsat fiske påverkar bestånden. Resultatet för hur Marine proteced areas gynnar hummerbestånden visar sig vara goda på det platser där det är implementerade. En ökning av ”catch per unite effort” var återkommande på flertalet av studierna och en ökade tillväxt för hummern visade sig vara gynnsam inom området. Ökade temperaturer och förhöjt pCO2 är ett resultat av att klimatet förändras och dessa faktorer påverkar hummerns tillväxt, metabolism och överlevnad. Ökade temperaturer är speciellt känsligt för humrar i tidigt juvenila stadier då det är som mest känsliga. Vidare under utvecklingen behöver inte förhöjda temperatur bidra med ökad dödlighet om temperaturen inte överstiger 22 ℃. Ett ökat pCO2 ger hummern ökade metabolism och syrekonsumtion, detta leder till att utvecklingstiden accelererar för hummern men detta sker på bekostnad av tillväxten för hummer i ett senare stadie vilket i sin tur kan leda till ökad dödlighet. Hummern är i behov av hårdare fiskeregleringar alternativ flera zoner med begränsat fiske för att återfå stabila bestånd och klimatförändringarna kommer påverka bestånden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)