Materialmängdning : ArchiCAD som hjälpmedel

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Byggnadsmaterial står för största delen av entreprenadkostnaden i ett byggprojekt. Traditionellt har byggnader redovisats på pappersritningar men branschen digitaliseras och går mer och mer över till 3D-modeller, som kan skapas med olika CAD och BIM program. För att beställa material till produktionen behöver mängderna beräknas noggrant för att minimera spill och onödiga transporter som i sin tur har stor miljöpåverkan. Arbetet syftar till att utveckla användandet av digitala verktyg, för att på ett effektivare sätt beräkna materialmängder. Datorprogrammet som används är ArchiCAD, framtaget av Graphisoft och jämförs med manuell mängdning som arbetsmetod. Litteraturstudie har använts som metod samt en intervju för att bestämma utgångsläge. Utöver detta har en experimentell studie med modelleringar i ArchiCAD genomförts. Tidsåtgången för att modellera har jämförts med tiden för att beräkna mängder manuellt, och även de mängder som genererats har jämförts. Byggprocessen är en kedja av delprocesser, från idé till förvaltning. Beräkning av mängder är en central del där olika arbetsmetoder används, bland annat med hjälp av utskrivna ritningar och skalstock, digitala ritningar eller genom att mängderna genereras ur en BIM-modell. Att skapa detaljerade modeller kräver initialt längre tid, men leder till möjligheten att få färdiga mängdlistor. Den tidsanalys som utförts i arbetet anses ge en missvisande bild av fördelarna med att modellera mer detaljerat. Att ha ett standardiserat arbetssätt kan resultera i väl preciserade mängdlistor med mindre arbetsmängd. Fördelar med att skapa väl detaljerade modeller är att mängdberäkningarna går att följa upp samt att misstag går att undvika. Om kunskapen finns om programmet bör denna arbetsmetod vara att föredra, för att möjligheten till uppföljning finns och att noggranna mängdlistor med tillräcklig information kan genereras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)