Influencer marketing : Mode- vs. IT-branschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Influencer marketing är ett växande fenomen och blir alltmer vanligt som marknadsföringsverktyg på sociala medier. Efter att granskat tidigare forskning upptäckte vi att det tidigare inte forskats mycket kring hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika branscher. Syftet med studien är att ta reda på vilken roll begreppen trovärdighet och identitethar i mode- (hedonism) och IT-branschen (utilitarism/hedonism) när det gäller användandet av influencer marketing, ur ett samhällsperspektiv. Resultatet ska bidra med ökad förståelse kring upplevda skillnader mellan de olika branscherna som i sin tur kan bidra med information tillföretag som klassificeras som hedonistiska och utilitaristiska vid deras användande av influencer marketing. Frågeställningarna som ställdes var:1. På vilket sätt kan mode- och IT-branschen kopplas till hedonistiskt samt utilitaristisktvärde?2. Vilka skillnader, kopplat till begreppen trovärdighet och identitet, uppleverkonsumenterna att det finns av användningen av influencers på sociala medier inom mode- respektive IT-branschen? För att kunna besvara studiens frågeställningar inleddes studien med en så kallad förstudie. Förstudien bestod av två semistrukturerade intervjuer, en med ett IT-företag och en med ett modeföretag. Målet med förstudien var inte att genomföra en fulländad kvalitativ studie utan målet med förstudien var att få en inblick i ämnet vi valt att skriva om och hur branscherna såg på ämnet. Syftet med förstudien var också att tillsammans med svaren som erhållits frånenkätundersökningen kunna besvara studiens två forskningsfrågor. Studiens huvudfokus var enkvantitativ studie med en enkätundersökning som spreds via Facebook, e-mail och sms. Målet med enkäten var att fånga upp konsumenternas perspektiv på influencer marketing på sociala medier kopplat till upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen kopplat till studiens tvåhuvudbegrepp identitet och trovärdighet. Resultatet av studien indikerar att modebranschen upplevs ligga i framkant när det kommer tillanvändandet av influencer marketing. Detta kan till stor del bero på själva användandet av modeprodukter jämfört med IT-produkter. Modebranschen går främst att koppla tillhedonistiska värden medan IT-branschen är svårare att definiera. Detta kan ha haft en storpåverkan på varför IT-branschen inte använder sig av influencer marketing i lika stor grad som modebranschen gör. Studien kom dock fram till att det finns belägg till att IT-branschen, som har inslag av såväl hedonistiska värden som utilitaristiska, även kan erhålla positiva effektergenom användandet av influencer marketing. Studien tyder på att det inte existerar någon större skillnad när det kommer till trovärdighet mellan branscherna. Det upplevs vara av betydanderoll för såväl mode- som IT-branschen. När det kommer till identitet gav studien dock belägg på att det finns en skillnad mellan branscherna, då identitet upplevs vara viktigare förmodebranschen. Vilket kan bero på att identitet spelar en större roll när det kommer till merhedonistiska branscher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)