Sjuksköterskors upplevelse av att ge omvårdnad på en akutmottagning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: År 2019 besökte 1,9 miljoner personer i åldrarna 19 år eller äldre akutmottagningarna i Sverige. Vistelsetiderna på akutmottagningarna ses samtidigt i stora delar av landet öka. Patientflöde och arbetsbelastning är ständigt i förändring och de senaste åren har vårdplatsläget orsakat stora bekymmer med kvarstannande patienter, så kallad crowding. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta bli avbrutna i sitt arbete med patienterna och att sjuksköterskors bemanning korrelerar med patientsäkerhetsbrister. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på en akutmottagning påverkas således av flera olika faktorer. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad på en akutmottagning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Elva sjuksköterskor från en akutmottagning i södra Sverige deltog. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det övergripande temat var otillräcklighet, vilket framkom i den latenta analysen. Den bygger på den manifesta analysen där tre kategorier framkom; förväntningar av att ge omvårdnad, tillgångar i omvårdnadsarbetet och yttre förutsättningar för omvårdnadsarbetet. Slutsats: Det är flera faktorer som spelar in i upplevelsen av att ge omvårdnad på en akutmottagning, både yttre omständigheter och inre förmågor. Informanternas gemensamma upplevelse visar på en stark känsla av otillräcklighet i omvårdnadsarbetet på akutmottagningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)