Tandläkaren som ledare för tandvårdsteamet. Intervjustudie med nyutexaminerade tandläkare från tandläkarprogrammet i Malmö

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur nyutexaminerade tandläkare vid tandläkarprogrammet i Malmö ser på sin ledarskapsroll som tandläkare och den ledarskapsutbildning som gavs under grundutbildningen. Material och metod: Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med tandläkare som tagit examen från tandläkarprogrammet i Malmö år 2015 och 2016. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserades intervjuerna och olika teman konstruerades. Resultat: Samtliga tandläkare i studien uppgav att de såg sig själva som ledare för tandvårdsteamet. Flera tandläkare menade att de hade stött på problem i rollen som ledare, framför allt när det kom till kommunikation med övriga teammedlemmar och kunskap om teammedlemmarnas respektive kompetenser. Majoriteten menade att den formella ledarskapsutbildningen under grundutbildningen var bristfällig. Flera menade att de hade utvecklat sitt ledarskap genom andra moment, till exempel genom grupparbeten under utbildningen eller genom “learning by doing” på arbetsplatsen. Konklusion: Denna studie har visat att samtliga tandläkare såg sig själva som ledare för tandvårdsteamet, men att de också har erfarit svårigheter i denna roll. Andra moment än den formella ledarskapsutbildningen på tandläkarprogrammet i Malmö har bidragit till tandläkarnas utveckling av ledarskap. Enligt tandläkarna skulle ledarskapsutbildningen kunna förbättras genom mer formell ledarskapsutbildning under flera terminer samt ökad utbildning i kommunikation och teamtandvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)