TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnos gör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är att kunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingående kunskap som grund för karriärcoachning. Teori: Karriärutvecklingsteorier och biografiskt lärande. Metod: Studien genomfördes med en induktiv ansats utifrån kvalitativa livshistorieintervjuer med fokus på att fånga informanternas upplevelse och erfarenheter om vad som varit vägledande i deras karriär- och yrkesval. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som valts är hermeneutik för att kunna tolka och förstå informanternas egna upplevelser och erfarenheter samt att ge informanterna ett så stort utrymme som möjligt. För att kunna förstå och förmedla resultatet från undersökningen, så är utgångspunkten de tolkningar som gjorts utifrån det empiriska materialet i form av transkriberingar av genomförda intervjuer. Resultat: Resultatet visar att människor med adhd skulle ha en fördel av att få stöd med karriärplanering vid olika faser i livet, för att identifiera sina målbilder utifrån sina värderingar, egenskaper, förmågor och intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)