TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning.Teori: Karriärutvecklingsteorier och biografiskt lärande.Metod: Studien genomfördes med en induktiv ansats utifrån kvalitativa livshistorieintervjuermed fokus på att fånga informanternas upplevelse och erfarenheter om vad som varitvägledande i deras karriär- och yrkesval. Den vetenskapsteoretiska utgångspunktensom valts är hermeneutik för att kunna tolka och förstå informanternas egnaupplevelser och erfarenheter samt att ge informanterna ett så stort utrymme sommöjligt. För att kunna förstå och förmedla resultatet från undersökningen, så ärutgångspunkten de tolkningar som gjorts utifrån det empiriska materialet i form avtranskriberingar av genomförda intervjuer.Resultat: Resultatet visar att människor med adhd skulle ha en fördel av att få stöd medkarriärplanering vid olika faser i livet, för att identifiera sina målbilder utifrån sinavärderingar, egenskaper, förmågor och intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)