Bemötande i vården : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och blir allt vanligare i den somatiska vården. Patienter och närstående upplever brister i både bemötande och i kommunikation. Patienter upplever att sjuksköterskor inte förstår dem vilket leder till att barriärer uppstår i vårdandet. Patienter känner sig ensamma och upplever att sjuksköterskor behandlar dem som objekt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Metod: Litteraturstudie enligt Evans. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att den somatiska vården hade brister i vårdmiljön vilket ledde till att patienterna med psykisk ohälsa inte fick god vård. Sjuksköterskorna upplevde även att de saknade kunskap och kompetens om psykisk ohälsa. Tidsbristen orsakade svårigheter att hinna med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att de inte räckte till för patienterna med psykisk ohälsa och inte kunde ge patienterna den vård de behövde. Sjuksköterskorna hade en önskan att ge god vård trots att det var en stor utmaning. Slutsats: På grund av brister i den somatiska vården upplevde sjuksköterskorna sig otillräckliga för att de inte kunde ge god vård till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att inte tiden finns för att bygga upp en vårdande relation. Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjuksköterskor, somatisk vård, upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)