Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. Vi vill se om vi kan operationalisera studientill en arbetsmiljö med temporära projekt där de anställda arbetar i tätt samarbete för attmöjliggöra en förändring.Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det går att identifiera virtues hos projektledaresom arbetar på Volvo Group IT och om vissa virtues visas starkare än andra. Vidare studerarvi vilken typ av belöningar projektledarna tilltalas av.Avgränsningar: Studien är avgränsad till projektledare på Volvo Group IT.Metod: Studien genomfördes i form av en intervjustudie med projektledare på Volvo GroupIT för att identifiera vad de karaktäriseras av och vad de motiveras av i form avbelöningssystem. Det empiriska materialet har presenterats och analyserats utifrån vårreferensram.Resultat och slutsatser: Vi fann att projektledarna uppvisar flertalet av Tehs (2016) virtuesoch att tre av dem är mer framträdande än de övriga. Vidare finner vi att projektledarnamotiveras av Volvo Group ITs utvecklingsmöjligheter och arbetssätt som präglas av feedbackoch beröm vilket innebär att de motiveras av ett icke monetärt belöningssystem.Förslag till vidare forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera de anställdainom projektgrupper som inte besitter den ledarroll som våra informanter gör. Detta kanförslagsvis genomföras med samma utgångspunkt som vår studie haft för att på så sättmöjliggöra en bredare kunskap om vilka karaktärsdrag som blir viktigt inom projektarbete församtliga inblandade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)