"Nu tycker jag nästan det är kul att gå till skolan" : En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Anna Djusfeldt; Gerda Holmgren; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att inte ha en fullföljd gymnasieutbildning kan leda till negativa effekter, både för den enskilde individen samt samhället i stort. Forskning visar att elever på introduktionsprogrammen i större utsträckning gör avhopp från skolan jämfört med elever på de nationella programmen. Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelse av yrkesintroduktionsprogrammet och därigenom synliggöra påverkansfaktorer som kan främja respektive hämma möjligheterna till en fullföljd skolgång. Studien utgår från följande frågeställningar; Hur upplever eleverna studiesituationen på yrkesintroduktionsprogrammet och hur resonerar eleverna om faktorer i utbildningen som har inverkan på deras motivation? Vi har använt oss av en kvalitativ metod där sex elever som studerar på yrkesintroduktionsprogrammet har intervjuats. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av motivationsteorin Self-Determination Theory där begreppen autonomi, kompetens och samhörighet ska kunna förklara elevernas upplevelse av deras studiesituation. Vårt resultat visar att elevers motivation främjas och hämmas av omgivande kontext. En tydlig struktur på utbildningen samt undervisningen är faktorer som inverkar på motivationen. Att eleverna har mål och upplever studierna meningsfulla är främjande faktorer samt att ha stöttande och förstående människor i sin närhet som exempelvis lärare, klasskamrater och anhöriga. Samtliga elever lyfter betydelsen av att varva teori med praktiska inslag i undervisningen som en motivationsfaktor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)