Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. Översikten vill bidra till en mer nyanserad bild av hur klassiker kan användas i klassrummet och undersöka vilka didaktiska potential det finns förknippat med dessa i litteraturundervisningen. Översiktens metod har bestått av att söka, granska och sammanställa källor inom det aktuella området. Tio källor valdes sedan ut vars resultat analyserades, vilket utgör grunden för besvarandet av den aktuella frågeställningen. Resultaten som sammanställts gör det möjligt att urskönja klassikers potential i ett mångkulturellt klassrum. De potential som uppmärksammas står dock inte skilt från varken undervisningskontext eller den didaktiska kompetens lärare besitter, utan de didaktiska frågorna rörande vem, hur, vad och varför är även de en förutsättning för klassikers meningsskapande.  Nyckelord: Bildning, didaktik, identitet, kanon, klassiker, litteratur, läsande, meningsskapande, mångkulturalitet, receptionsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)