Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor : -en studie av variationen i antalet inskrivna studenter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematik (Inst.)

Författare: Lisa Wimmerstedt; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med Sveriges utbildningssystem är att göra det möjligt för alla, oavsett ekonomisk

förutsättning, att tillgodogöra sig en högskoleexamen. Trots det är det långt ifrån alla som

väljer att utnyttja den rättigheten. Den här studien använder regressionsanalys av olika

tidsserier för att förklara vilka faktorer som påverkar antalet inskrivna studenter i

högskolan. Syftet med studien är att med hjälp av olika samhällsekonomiska och politiska

variabler göra uppskattningar av hur många studenter som i framtiden kommer att söka sig

till högskolan. De förklarande variablerna som används i regressionerna är arbetslöshet,

antalet 19-åringar i befolkningen, maximalt studiebidrag, maximalt studielån samt en

dummy-variabel från 2011 då det infördes en kostnad för utländska studenter att studera i

Sverige. Resultaten visar att antalet högskolestudenter är positivt korrelerat med

arbetslöshet, antalet 19-åringar och kostnad för utländska studenter. Förklaringsfaktorn är

0.90, vilket får anses som högt. En ökning av arbetslösheten med 2 procentenheter skulle

resultera i 22 000 fler högskolestudenter. På grund av att antalet 19-åringar i befolkningen

blir färre de kommande åren kommer antalet högskolestudenter sannolikt att minska.

Fram till läsåret 2019/2020 förväntas antalet högskolestudenter minska med 60 000 från

dagens drygt 400 000 inskriva studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)