Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Emma Månsson; Moa Nilsson; [2019]

Nyckelord: Basala hygienrutiner;

Sammanfattning: Introduktion: Vårdrelaterade infektioner är ett tillstånd som uppkommer vid vårdrelaterat arbete eller från vårdpersonal via en människa till en annan. Interventioner mot smittspridning grundar sig i riktlinjer för basala hygienrutiner. Trots rutiner och riktlinjer angående basala hygienrutiners tillämpning följs det inte alltid av vårdpersonal. Syftet: Syftetmed studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av de basala hygienrutinerna. Metod: Litteraturstudien följde Polit och Becks (2016) nio stegs process. I databaserna Pudmed och CINHAL valdes 9 artiklar ut. Majoriteten av de 9 artiklarna var av kvantitativ metod. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudteman som beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av de basala hygienrutinerna. Vilka var: arbetsklimat och arbetsplats- kulturens påverkan på följsamhet, hinder i vårdmiljöns påverkan på följsamhet, kunskap och utbildningens påverkan på följsamhetsamt ledarskapets påverkan på följsamhet. Slutsats: Flertal olika faktorer påverkade sjuksköterskans tillämpning av de basala hygienrutinerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)