Fysioterapeuters syn på skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll : -en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fotboll är en av dom största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige. Skador är relativt vanligt inom sporten där knäskador är en av de mest förekommande. Det finns mycket forskning som visar på att skadeförebyggande träning minskar skadeincidensen men få studier är gjorda på svenska fysioterapeuters syn gällande skadeförebyggande träning inom fotboll. Syfte: Syftet var att undersöka fysioterapeuters syn och erfarenheter av skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll hos fysioterapeuter anställda av svenska fotbollslag. Metod: En kvalitativ design användes. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetning av data. Resultat:  Studiens resultat visar att deltagarna har en varierad syn på skadeförebyggande träning.  Fysioterapeuterna beskriver vikten av en god träningsplanering, träning av stabilitet och kontroll, neuromuskulär påkoppling samt tid till återhämtning. Vidare bör kunskap förmedlas till spelare och tränare kring skadeförebyggande träning för att öka implementeringen.  Mental förberedelse ses också som en viktig faktor för att minska risken för skador. Fysioterapeuterna i studien kände alla till knäkontroll programmet och ansåg att det är ett väl utformat program med bra och lätta övningar men att det dock kan förkortas. Konklusion: Knäkontrollprogrammet, neuromuskulär uppvärmning och att spelarna har en god knäkontroll ses som viktiga aspekter inom skadeförebyggande träning. Fysioterapeuterna belyste mental förberedelse som en viktig faktor, vilket inte belysts i tidigare studier. Vidare studier behövs för att ytterligare undersöka betydelsen av mental förberedelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)