Palmolja - en gömd bov? : En enkätundersökning om konsumenters miljömedvetenhet och deras kunskap om palmolja i livsmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Sedan mitten av 1900-talet har jordbruket genomgått stora förändringar. Det har lett till att mycket av den mat som produceras idag inte är hållbar att konsumera. Oljepalmen är en gröda vars produktion ökat avsevärt de senaste åren och som har stor negativ påverkan på ekosystemen. Dess låga pris och många användningsområden har gjort den populär. För att odla oljepalmer avverkas enorma ytor regnskogar, vilket påverkar klimatet och den biologiska mångfalden negativt. Konsumentens roll är avgörande för produktionen och konsumtionen av palmolja, därför är det viktigt att veta vilka faktorer som påverkar konsumtionen och vilken kunskap konsumenter har. En kvantitativ enkätundersökning har genomförts med syftet att undersöka vilken kunskap konsumenter har om palmolja i livsmedel. Undersökningen visar hur miljömedvetna de är, om de agerar utifrån sin kunskap och om det skiljer sig beroende på kön och ålder. Resultatet visade att konsumenter har en grundläggande kunskap om palmolja i livsmedel och ser sig själva som relativt miljömedvetna. Resultatet visade också att det fanns skillnader i svaren mellan kön och ålder. Kvinnor och gruppen över 31 år i undersökningen hade högre kunskap och var mer miljömedvetna. Slutsatsen är dock att kunskapen om palmolja i livsmedel är för låg, det avgörande vid konsumtion blir därför andra faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)