Självkänsla och facebookanvändning - En kvantitativ enkätstudie om sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning samt köns-och åldersskillnader.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkät som datainsamlingsmetod. Webbenkäten omfattades av ett antal bakgrundsfrågor samt testen Motives for Facebook Use och Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som mäter motiv för facebookanvändning respektive global självkänsla. Studien genererade 320 deltagare i åldern 18-75 som förvärvades genom bekvämlighetsurval. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för självkänsla mellan könen men en signifikant skillnad upptäcktes gällande självkänsla och åldersgrupper, där den yngsta åldersgruppen (18-25 år) hade lägst självkänsla. Vi kunde också se att de yngre var mer passiva än de äldre i sin facebookanvändning och att männen var mer passiva när det gällde de olika facebookaktiviteterna än kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)