Ett hållbarhetsarbete som håller : En studie om hur organisationer kan bevara ett långsiktigt hållbarhetsarbete

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Med dagens industrisamhälle och belastande livsstilar har människan under en längre tid bidragit till en miljöbelastning, vilket nu har lett till en ohållbar utveckling som kräver åtgärder. Många företag har börjat tackla nya krav och förväntningar som tillkommer, där intressenter har börjat ställa krav, hållbara varumärken har börjat växa och investerare har börjat prioritera hållbara företag. Hållbart arbete kan även bidra med många fördelar både internt och externt, men även för samhället i stort. Det är därför av stor vikt att det hållbara arbetet kan fortsätta växa och utvecklas. Det finns dock olika åsikter och åtgärder angående varför och hur en organisation bör jobba med hållbarhet och det anses ha blivit ett ämne som öppnar upp för individuella politiska och filosofiska tolkningar snarare än en vetenskaplig definition. Hållbarhet har inneburit stora förändringar inom näringslivet och det som är viktigt nu är att upprätthålla det hållbara arbetet och att det flyttar till en högre nivå och mognar. Studiens syfte ämnar därför att undersöka hur en organisation kan jobba långsiktigt med hållbarhet och vilka funktioner som kan ha betydelse i det långsiktiga arbetet. Detta görs genom att analysera två organisationer som har jobbat med hållbarhet, för att sedan spegla detta mot tidigare forskning och teori. Studien består därmed av en flerfallsstudie och har en abduktiv ansats, där datainsamling sker via kvalitativa intervjuer. Resultatet visar på att djupa värderingar, internt driv och extern press hjälper organisationerna att jobba hållbart i ett fortsatt arbete. Det hållbara arbetet är integrerat i de externa och formella processerna, vilket har stor betydelse för deras fortsatta arbete. Dock finns det en viss okunskap kring hållbarhet och det är inte ett begrepp som har integrerats internt. Det som kan krävas är att utbilda anställda kring hållbarhet och integrera det internt, för att driva vidare innovation även i de formella processerna och utanför organisationen, likt ringar på vattnet. Slutligen visar resultatet att alla funktioner har en gemensam betydelse för det hållbara arbetet, där alla kan fortsätta jobba med hållbarhet och driva innovation inom sina områden. Ledning och HR kan ha en viktig roll i arbetet med att utbilda och skapa gemensamma värderingar kring hållbarhet. Dock kan det finnas en viss okunskap eller ointresse att driva det framåt. Att därmed ta in någon form av hållbarhetschef kan därmed vara av stor vikt för att lyckas driva hållbarhetsarbetet vidare i ett mer långsiktigt perspektiv, både genom de formella och informella processerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)