"Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States" : en säkerhetsteoretisk analys av de exekutiva orderna 13769 & 13780

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I de amerikanska exekutiva orderna ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” 13769 och 13780, utfärdade av president Donald Trump, uppmålas en hotbild som jag i denna uppsats ämnar belysa och bringa klarhet kring. Orderna har som syfte att skydda landet från terrorbrott genom att neka specifika medborgare inträde, och har i folkmun kallats för både ett travel ban och ett muslim ban. Hotbilden som framställs i de båda orderna jämförs för att se på vilket sätt språket och eventuellt konstruktionen av hot har ändrats. Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ innehållsanalys granska hur den amerikanska staten framställer vissa länder och människor som hot. Uppsatsen består av en analyserande del där detta ska undersökas. Analysen kommer genomföras med utgångspunkt i säkerhetsteori för att granska språkbruket i de exekutiva orderna. Detta ska göras för att påvisa hur effekterna kan skilja sig beroende på hur en aktör väljer att framställa ett visst hot. Resultatet som framgått är på vilket sätt USA valt att framställa hotbilden, som då visat sig vara presumtivt islamofobisk, och hur språket ändrats dessa emellan för att passa samhällets regler och normer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)