Barriärer som hindrar sjuksköterskans rapportering av fall där barn misstänks fara illa. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor rapporterar inte alltid sina misstankar om att barn far illa trots att rapportering kan vara livsavgörande för barn. Sjuksköterskor är skyldiga att ingripa vid misstanke om att barn far illa och måste känna till de krav som finns på rapportering. Syfte: Att undersöka vilka barriärer som hindrar sjuksköterskors rapportering av fall där barn misstänks fara illa. Metod: Åtta kvalitativa studier valdes och en litteraturstudie med en integrerad analys genomfördes. Resultat: Samtliga barriärer präglades av sjuksköterskans osäkerhet. Identifierings- och rapporteringsprocessen var oklar, kommunikationen med övriga organisationer var bristande, det var utmanande att hantera familjerna och det saknades stöd genom processen. Slutsats: Utbildning om hanterandet av fall där barn misstänks fara illa, tydliga rutiner samt stöd och feedback från kollegor och barnrättsorganisationer är åtgärder som kan minska de barriärer som hindrar sjuksköterskor från att rapportera misstänkta fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)