Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitativ studie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Sammanfattning

Titel: Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitav studie.

Författare: Timmy Berta och Igor Krulj

Handledare: Klaus Solberg Soilen

Examinator: Ulf Ågerup

Högskola: Halmstad Högskola, Sverige.

Nivå: Kandidatuppsats, Strategisk Marknadsföring (15 hp), Vårterminen 2013

Nyckelord: Mobil betalning, framtida betalningar, kontanter, ålderns inverkan på mobila betalningar, mobila tjänster, internet betalningar, smartphone tjänster, internet handel, mobil säkerhet.

 

Problemformulering

Hur påverkar konsumenternas ålder användningen av mobila betalningstjänster?

Hur påverkas användningen av mobil betalning beroende på konsumenternas kunskap utifrån deras ålder?

Har konsumenterna en annan syn att se på säkerheten hos mobila betalningstjänster utifrån deras ålder?

 

Syfte

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en kvantitativ studie, mäta hur konsumenternas ålder påverkar användningen av mobila betalningstjänster. Vidare vill vi undersöka och analysera om säkerhet är avgörande för användningen av mobila betalningstjänster och om konsumenter är villiga att övergå till mobil betalning utifrån deras ålder. Slutligen vill vi få fram ett resultat där läsaren ser hur fördelningen av konsumenternas användande ser ut i de olika åldrarna.

 

Teoretisk referensram

Här presenteras olika teorier för att förstå mobila kommunikationens utveckling, samt de olika betalningsmedlen. Teorier kring faktorerna säkerhet, enkelhet och användning tas upp med fokus på mobil betalning. Slutligen presenteras teorier vilka anses vara avgörande för användning av en ny teknologi.

All teori är utifrån ett åldersperspektiv.

 

Metodik

Vi har valt att göra en kvantitativ studie. Datainsamlingen består av 380 respondenter i Halmstads tätort som medverkat i vår enkätundersökning, tillsammans med tidigare nedskrivna teorier och information.

 

Empirisk studie

I empirin presenteras svaren ur enkätundersökningen med diagram och korstabeller.

 

Slutsats

Det finns ett samband mellan användning av mobila betalningstjänster och ålder. Desto högre ålder på konsumenten, leder till minskad användning av mobila betalningstjänster. Äldre människor har en vilja till att börja använda mobil betalning, men deras kunskap om mobilens funktioner begränsar detta. Majoriteten av respondenterna anser att deras vardag hade underlättats om de kunde överföra pengar och betala köp via mobilen.

Ifall en marknadsmässig betrodd mobil betalningstjänst utifrån ett säkerhetsperspektiv finns i existens, är konsumenterna villiga att börja använda denna tjänst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)