Utvecklingsplan för BRF Solgårdarna : utgångsläge för framtiden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sammanfattning: Uppsatsen grundade sig ett behov och önskemål av en utvecklingsplan för BRF Solgårdarnas norra plantering i Lund. Planteringen gjordes om 2007 och bar med sig en vision om att planteringen skulle fokusera på det dynamiska samspelet mellan den äldre, uppvuxna och nyplanterade vegetationen. Tanken var konkret att slutträd planterades in i skydd av planteringens redan uppvuxna vegetation och i takt med att dessa växte till, skulle dessa ges mer utrymme genom att den skyddande vegetationen gallrades bort. Någonstans på vägen upprätthölls inte visionen och planteringen tilläts att växa fritt vilket bidrog till minskad ljustillgång och utrymme för slutträden som skulle gynnas i den avsedda successionsprocessen. För att göra en utvecklingsplan till denna speciella anläggning gjordes först en fallbeskrivning av utgångsläget med hjälp av tillhandahållen objektsspecifik information och fältbesök med den ansvariga projektören för anläggningen. En litteraturbakgrund gjordes i ett syfte att, med hjälp av några för uppsatsen utvalda vegetationsdynamiska begrepp, beskriva utgångsläget ytterligare. Utvalda begrepp att beskriva planteringen utifrån blev struktur & skiktning, ljus- skuggförhållanden och succession. För att visuellt förmedla utgångsläget har bilder och profildiagram även använts. Profildiagram är ett visuell metod som är användbar när man vill förmedla ett bestånds utveckling över tid, dess struktur och i vissa fall även skötselåtgärder. Utifrån planteringens bakomliggande vision och fallbeskrivningen, utformades en utvecklingsplan som är resultatet i denna uppsats. Utvecklingsplanen ger ett förslag på de brytpunkter i anläggningens utveckling som kan vara lämpliga i en strävan att erhålla en attraktiv anläggning på sikt, som tar hänsyn till uppställda målsättningar. För att visa på en potentiell utveckling av planteringen över tid så användes profildiagram. Den presenterade utvecklingsplanen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan har givit en bild av hur anläggningen kan styras mot en utveckling utifrån denna specifika planteringens initiala vision och några utvalda aspekter och insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)